Toán Lớp 8: 3x-3y-12x+12y làm theo đặt nhân tử chung

Toán Lớp 8: 3x-3y-12x+12y
làm theo đặt nhân tử chung

TRẢ LỜI

 1. 3x – 3y – 12x + 12y
  = ( 3x – 3y ) – ( 12x – 12y )
  = 3 ( x – y ) – 12 ( x – y )
  = ( x – y ) ( 3 – 12 )
  = ( x – y ) – 9  
  = -9 ( x – y )
  –> Áp dụng :
  _ đặt nhân tử chung là 3 ; 12  
  _ nhóm hạng tử.           

  Trả lời

Viết một bình luận