Toán Lớp 8: x^3 -30*x^2 + 225*x -500 = 0 Tìm nghiệm

By Phương

Toán Lớp 8: x^3 -30*x^2 + 225*x -500 = 0
Tìm nghiệm

0 bình luận về “Toán Lớp 8: x^3 -30*x^2 + 225*x -500 = 0 Tìm nghiệm”

 1. Gửi bạn:
  $x^3-30x^2+225x-500=0$
  $⇒x^3-20x^2-10x^2+200x+25x-500=0$
  $⇒x^2(x-20)-10x(x-20)+25(x-20)=0$
  $⇒(x^2-10x+25)(x-20)=0$
  $⇒(x-5)^2(x-20)=0$
  $⇒$ \(\left[ \begin{array}{l}x-5=0\\x-20=0\end{array} \right.\) 
  $⇒$ \(\left[ \begin{array}{l}x=5\\x=20\end{array} \right.\) 
  Vậy $x=5$ hoặc $x=20$
   

  Trả lời
 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  x^3-30x^2+225x-500=0
  (x^3-5x^2)+(-25x^2+125x)+(100x-500)=0
  x^2(x-5)-25x(x-5)+100(x-5)=0
  (x-5)(x^2-25x+100)=0
  (x-5)( x^2-5x-20x+100)=0
  (x-5)[x(x-5)-20(x-5)]=0
  (x-5)^2(x-20)=0
  \(\left[ \begin{array}{l}(x-5)^2=0\\x-20=0\end{array} \right.\)
  \(\left[ \begin{array}{l}x=5\\x=20\end{array} \right.\)
  Vậy x\in{5;20}

  Trả lời

Viết một bình luận