Toán Lớp 7: A= 2x mũ 2 – 5x + 1 biết |x| = 1 phần 3

By Phước Bình

Toán Lớp 7: A= 2x mũ 2 – 5x + 1 biết |x| = 1 phần 3

0 bình luận về “Toán Lớp 7: A= 2x mũ 2 – 5x + 1 biết |x| = 1 phần 3”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   |x|=1/3
  ⇔ \(\left[ \begin{array}{l}x=\dfrac{1}{3}\\x=-\dfrac{1}{3}\end{array} \right.\) 
  +) x=-1/3
  Thay vào BT A=2x^2-5x+1 ta có:
  A=2 . (-1/3)^2-5 . (-1/3)+1=26/9
  +) x=1/3
  Thay vào BT A=2x^2-5x+1 ta có:
  A=2 . (1/3)^2-5 . 1/3+1=-4/9
  Vậy khi |x|=1/3 thì BT có giá trị là 26/9 và -4/9

  Trả lời
 2. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
   |x| = 1/3
  => \(\left[ \begin{array}{l}x=1/3\\x=-1/3\end{array} \right.\) 
  TH1 : x=1/3
  => A=2x^2 – 5x + 1
  A= 2(1/3)^2 – 5(1/3) + 1
  A=-4/9
  Vậy A=-4/9 <=> x=1/3
  TH2 : x = -1/3
  => A= 2(-1/3)^2 – 5(-1/3) + 1
  A=26/9
  Vậy A=26/9 <=> x=-1/3

  Trả lời

Viết một bình luận