Toán Lớp 8: (3x+3)^3 (1/2-2x)^3 (2x)^3-4^3 X^3+y^3

Toán Lớp 8: (3x+3)^3
(1/2-2x)^3
(2x)^3-4^3
X^3+y^3

0 bình luận về “Toán Lớp 8: (3x+3)^3 (1/2-2x)^3 (2x)^3-4^3 X^3+y^3”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   a. (3x + 3)³ 
    = (3x)³ + 3.(3x)².3 + 3.3x.3² + 3³
    = 27x³ + 81x² + 81x + 27
   b, ($\dfrac{1}{2}$ – 2x)³
   = $(\dfrac{1}{2})³$ – 3. $(\dfrac{1}{2})2$.2x + 3.$\dfrac{1}{2}$.(2x)² – (2x)³
   =  $\dfrac{1}{8}$ – $\dfrac{15x}{4}$ + $\dfrac{11x^2}{2}$ – 8x³
   c, (2x)³ – 4³
   = (2x – 4)(4x² + 8x + 16)
   d, x³ + y³
   = (x + y)(x² – xy + y²)

  Trả lời

Viết một bình luận