Toán Lớp 6: Câu 3: Câu nào đúng trong các câu sau : A. Nếu mỗi số hạng của tổng không chia hết cho 6 thì tổng không chia hết cho 6 . B. Nếu tổn

Toán Lớp 6: Câu 3: Câu nào đúng trong các câu sau :
A. Nếu mỗi số hạng của tổng không chia hết cho 6 thì tổng không chia hết cho 6 .
B. Nếu tổng chia hết cho 6 thì mỗi số hạng của tổng phải chia hết cho 6.
C. Nếu tổng không chia hết cho 6 thì mỗi số hạng của tổng không chia hết cho 6.
D. Nếu chỉ có một số hạng của tổng không chia hết cho 6, còn các số hạng khác đều chia hết cho

0 bình luận về “Toán Lớp 6: Câu 3: Câu nào đúng trong các câu sau : A. Nếu mỗi số hạng của tổng không chia hết cho 6 thì tổng không chia hết cho 6 . B. Nếu tổn”

 1. Giải đáp:
   theo mình là câu D
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  A không đúng vì
  B không đúng vì 8+4=12 chia hết cho 6 mà 8,4 không chia hết cho 6
  C không đúng vì 6+8=14 không chia hết cho 6 mà 6 chia hết cho6
  còn đáp án D

   

Viết một bình luận