Toán Lớp 7: Trong tam giác ABC cân tại A có AB=AC=10cm; BC=12cm.Kẻ trung tuyến AM a,Chứng minh AM vuông góc với BC b, Tính độ dài trung tuyến AM

By Phương Diễm

Toán Lớp 7: Trong tam giác ABC cân tại A có AB=AC=10cm; BC=12cm.Kẻ trung tuyến AM
a,Chứng minh AM vuông góc với BC
b, Tính độ dài trung tuyến AM
Viết một bình luận