Toán Lớp 7: Tổng 5 số cách đều bằng 150, biết số lớn nhất hơn số bé nhất 20 đơn vị, tìm số bé nhất

Toán Lớp 7: Tổng 5 số cách đều bằng 150, biết số lớn nhất hơn số bé nhất 20 đơn vị, tìm số bé nhất

0 bình luận về “Toán Lớp 7: Tổng 5 số cách đều bằng 150, biết số lớn nhất hơn số bé nhất 20 đơn vị, tìm số bé nhất”

 1. Giải đáp:

   Số bé nhất là: 20

  Lời giải và giải thích chi tiết:

   Ta gọi số bé nhất là a.

       Khoảng các giữa 2 số liên tiếp là x, theo đề bài ta có:

  *** số lớn hơn số bé 20 đơn vị

  => (a+x+x+x+x) – a = 20

            4x                   = 20

              x                   = 20 : 4

              x                   = 5

  a + (a+x)+(a+x+x)+(a+x+x+x)+(a+x+x+x+x) = 150

      (a+a+a+a+a) + (x+x+x+x+x+x+x+x+x+x)   = 150

      a*5 + x*10                                                     = 150

      a*5 + 2x*5                                                     = 150

      5(a + 2x)                                                        = 150

         a + 2x                                                         = 150 : 5

         a + 2x                                                         = 30

  Ta thay vào được: a + 2*5                                  = 30

                               a + 10                                   = 30

                               a                                            = 30 – 10

                               a                                            = 2

  Vậy số bé nhất là : 20

      Đáp số: 20

 2.      Lời giải và giải thích chi tiết:

      Gọi x là số nhỏ nhất.

            y là khoảng cách giữa hai số liền nhau.

  Ta có số lớn nhất là:

                            x + 4y

  biết số lớn nhất hơn số bé nhất 20 đơn vị.

                      => x + 4y – x = 20

                ⇔ 4y = 20

                ⇔ y = 5

  Tổng 5 số cách đều bằng 150.

                      =>5x + y + 2y + 3y + 4y = 150

                ⇔ 5x + 5 + 2 * 5 + 3 * 5 + 4 * 5=150

                ⇔ x=20

                                Vậy số nhỏ nhất là 20

   

Viết một bình luận