Toán Lớp 6: 272 chia 16 trừ 5 cộng 4 ( 30 trừ 5 trừ 255 chia 17) Giúp mik

By Hòa Tâm

Toán Lớp 6: 272 chia 16 trừ 5 cộng 4 ( 30 trừ 5 trừ 255 chia 17)
Giúp mik
Viết một bình luận