Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: Một mảnh đất hình chữ nhật có chu vi là 300m. Chiều dài gấp rưỡi chiều rộng. a. Tính diện tích mảnh đất đó.b. Trên mảnh đất đó người ta

Toán Lớp 5: Một mảnh đất hình chữ nhật có chu vi là 300m. Chiều dài gấp rưỡi chiều rộng. a. Tính diện tích mảnh đất đó.b. Trên mảnh đất đó người ta có trồng ngô, cứ 5m2thì thu hoạch được 10kg ngô. Hỏi trên mảnh đất đó người ta thu hoạch được bao nhiêu tấn ngô?

Comments ( 2 )

 1. Đổi gấp rưỡi = $\dfrac{3}{2}$
   Nữa chu vi mảnh đất là:
       $300 : 2 = 150 (m)$
   Tổng số phần bằng nhau là:
       $3 + 2 = 5 (phần)$
   Chiều dài của mảnh đất là:
       $150 : 5 × 3 = 90 (m)$
   Chiều rộng của mảnh đất là:
       $150 – 90 = 60 (m)$
   Diện tích của mảnh đất là:
       $90 × 60 = 5400 (m²)$
   Số tấn ngô người ta thu hoạch trên mảnh đất là:
       $5400 : 5 × 10= 10800 (kg)$
                            $= 10,8 (tấn)$
                   Đáp số: a.5400 m²
                                b.10,8 tấn
   

 2.  Nửa chu vi của mảnh đất hình chữ nhật là :
             300 : 2 = 150 ( m )
     Chiều dài của mảnh đất hình chữ nhật là :
          150 : 5 x 3 = 90 ( m )
     Chiều rộng của mảnh đất hình chữ nhật là :
           150 – 90 = 60 ( m )
     Diện tích của mảnh đất hình chữ nhật là :
                   90 x 60 = 5400 ( m² )
   Số tấn ngô thu được là :
           5400 : 5 x 10= 10800 kg = 10,8 tấn
                                     Đáp số : a) 5400 m²
                                                   b) 10,8 tấn
   

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )