Toán Lớp 7: tính tổng C= 1 + 5 mũ 2 +5 mũ 4 + -. + 5 mũ 200

By Nhi

Toán Lớp 7: tính tổng
C= 1 + 5 mũ 2 +5 mũ 4 + ….. + 5 mũ 200

0 bình luận về “Toán Lớp 7: tính tổng C= 1 + 5 mũ 2 +5 mũ 4 + -. + 5 mũ 200”

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  C= 1 + 5^2 +5^4 + ….. + 5 ^200
  ⇔5^2C=5^2+5^2.5^2+5^4.5^2+……5^200.5^2
  ⇒25C=5^(2+2).5^(2+4).5^2+……5^(200+2)
  ⇒25C=5^2+5^4+5^6+……5^202
  ⇒25C-C=(5^2+5^4+5^6+……5^202)-( 1 + 5^2 +5^4 + ….. + 5 ^200)
  ⇒24C = – 1 + (5^2-5^2) +( 5^4 -5^4) …. +(5 ^200 -5 ^200)+5 ^202
  ⇒24C = 5 ^202 -1
  ⇒C = (5 ^202 -1)/24
  Xin hay nhất

  Trả lời
 2. C = 1 + 5^2 + 5^4 + … + 5^200
  => 5^2 C = 5^2 + 5^4 + 5^6 + … + 5^202
  => 25C =5^2 + 5^4 + 5^6 + … + 5^202
  => 25C – C = (5^2 + 5^4 + 5^6 + … + 5^202) – (1 + 5^2 + 5^4 + … + 5^200)
  => 24C = 5^202 – 1
  => C= (5^202 – 1)/24

  Trả lời

Viết một bình luận