Toán Lớp 5: Tính nhanh : a) 201 + 71 + 99 + 29 + 35 b) 93 + 167 + 33 + 7 + 91 c) 135 + 360 + 65 + 40 d) 320 + 129 + 80 + 171 e) 15 + 47 + 39 +

By Nguyệt Minh

Toán Lớp 5: Tính nhanh :
a) 201 + 71 + 99 + 29 + 35
b) 93 + 167 + 33 + 7 + 91
c) 135 + 360 + 65 + 40
d) 320 + 129 + 80 + 171
e) 15 + 47 + 39 + 185 + 261
f) 173 + 25 + 109 + 175 + 127
Giup em zới
Thanks trước ak !!!!

0 bình luận về “Toán Lớp 5: Tính nhanh : a) 201 + 71 + 99 + 29 + 35 b) 93 + 167 + 33 + 7 + 91 c) 135 + 360 + 65 + 40 d) 320 + 129 + 80 + 171 e) 15 + 47 + 39 +”

 1. Tính nhanh :
  a) 201 + 71 + 99 + 29 + 35                                  d) 320 + 129 + 80 + 171
  =(201+99)+(71+ 29)+35                                      =(320+80)+ (129+171)
  =300+ 100+ 35                                                    =400+ 300
  =400+35                                                              =700
  =435                                                                    e) 15 + 47 + 39 + 185 + 261
  b) 93 + 167 + 33 + 7 + 91                                   =(15+185)+(39+261)+47
  =( 93 +7)+ (167+ 33)+ 91                                   =200+ 300+47
  = 100+ 200+ 91                                                  = 500+47
  =300+ 91                                                             =547
  =391                                                                    f) 173 + 25 + 109 + 175 + 127
  c) 135 + 360 + 65+ 40                                         =(173+127)+(25+175)+109
  =( 135 +65)+(360 +40)                                        =300+200+109
  =200+400=600                                                    =500+109
                                                                                =609

  Trả lời

Viết một bình luận