Toán Lớp 7: Tính nhanh P = ( 5,23 . 0,7 +0,3 ) – 5,23 . ( 0.7 – 0,1 ) – 0,532

By Thu Ánh

Toán Lớp 7: Tính nhanh P = ( 5,23 . 0,7 +0,3 ) – 5,23 . ( 0.7 – 0,1 ) – 0,532

0 bình luận về “Toán Lớp 7: Tính nhanh P = ( 5,23 . 0,7 +0,3 ) – 5,23 . ( 0.7 – 0,1 ) – 0,532”

 1. P = ( 5,23 . 0,7 +0,3 ) – 5,23 . ( 0.7 – 0,1 ) – 0,532
  = 5,23 . 0,7 + 0,3 – 5,23 . 0,7 + 5,23 . 0,1 – 0,532
  = (5,23 . 0,7 – 5,23 .0,7) + 0,3 + 0,523 – 0,532
  = 0,3 + 0,523 – 0,532
  = 0,3 + (0,523 – 0,532)
  = 0,3 – 0,009
  = 0,291

  Trả lời
 2. Nếu P=(5,23.0,7+0,3)-5,23.(0,7-0,1)-0,532
  =5,23.0,7+0,3-5,23.0,6-0,532
  =5,23.(0,7-0,6)+0,3-0,532
  =5,23.0,1+0,3-0,532
  =0,523+0,3-0,532
  =0,823-0,532
  =0,291.
  Nếu P=(5,23.0,7+0,3)-5,23.(0,7-0,1)-0,523
  =5,23.0,7+0,3-5,23.0,6-0,523
  =5,23.(0,7-0,6)+0,3-0,523
  =5,23.0,1+0,3-0,523
  =0,523+0,3-0,523
  =0,3.

  Trả lời

Viết một bình luận