Toán Lớp 7: Tính a √(-7) ² + √ $\frac{25}{16}$ – $\frac{3}{2}$ b $\frac{1}{2}$x √100- √ $\frac{1}{16}$+ ( $\frac{1}{3}$) $^{0}$

By Kim Xuân

Toán Lớp 7: Tính
a √(-7) ² + √ $\frac{25}{16}$ – $\frac{3}{2}$
b $\frac{1}{2}$x √100- √ $\frac{1}{16}$+ (
$\frac{1}{3}$) $^{0}$

0 bình luận về “Toán Lớp 7: Tính a √(-7) ² + √ $\frac{25}{16}$ – $\frac{3}{2}$ b $\frac{1}{2}$x √100- √ $\frac{1}{16}$+ ( $\frac{1}{3}$) $^{0}$”

 1. Giải đáp:
   mik sửa lại bài 
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  a)
  $\sqrt{(-7)}$ $^{2}$ + $\sqrt{}$ $\frac{25}{16}$ – $\frac{3}{2}$
  = $\sqrt{49}$ + $\frac{5}{4}$ – $\frac{3}{2}$
  = 7+$\frac{5}{4}$ – $\frac{3}{2}$
  =$\frac{27}{4}$
  b)$\frac{1}{2}$ x $\sqrt{100}$ – $\sqrt{}$ $\frac{1}{16}$ + ($\frac{1}{3}$) $^{0}$
  = $\frac{1}{2}$ x 10 – $\frac{1}{4}$ +1
  =$\frac{23}{4}$ 

  Trả lời
 2. Giải đáp+ Lời giải và giải thích chi tiết:
    a, \sqrt{(-7)^2} + \sqrt{{25}/{16}} – 3/2
  = |-7| + \sqrt{(5/4)^2}- 3/2
  = 7 + |5/4| – 3/2
  = 7 + 5/4 – 3/2
  = {28}/{4} + 5/4 – {6}/4
  = {28 + 5 – 6}/4
  = {27}/4
    b, 1/2 . \sqrt{100} – \sqrt{1/{16}} + ( 1/3 )^0
  = 1/2 . 10 – \sqrt{(1/4)^2}+ 1
  = 5 – | 1/4| + 1
  = 5 – 1/4 + 1
  = 6 – 1/4
  = {24}/4 – 1/4
  = {23}/4

  Trả lời

Viết một bình luận