Toán Lớp 7: Tìm x,y nguyên x^2+y^2+(xy)^2+2=25

Toán Lớp 7: Tìm x,y nguyên x^2+y^2+(xy)^2+2=25

0 bình luận về “Toán Lớp 7: Tìm x,y nguyên x^2+y^2+(xy)^2+2=25”

 1. Giải đáp + giải thích các bước giải:
  x^2+y^2+(xy)^2+2=25
  ->x^2+x^2y^2+y^2=23
  ->x^2(y^2+1)=23-y^2
  ->x^2=(23-y^2)/(y^2+1)
  Vì x^2\inZZ
  ->(23-y^2)/(y^2+1)\inZZ
  ->(-y^2-1+24)/(y^2+1)\inZZ
  ->-1+24/(y^2+1)\inZZ
  ->24/(y^2+1)\inZZ
  ->y^2+1\in Ư(24)
  mà y^2+1>0
  ->y^2+1\in {1;2;3;4;6;8;12;24}
  ->y^2\in {0;1;2;3;5;7;11;23}
  mà y\inZZ->y^2 là số chính phương
  ->y\in{0;1}
  Với y=0
  ->x^2+0+0+2=25
  ->x^2=23 (không thỏa mãn)
  Với y=1
  ->x^2+1+x^2+2=25
  ->2x^2=22
  ->x^2=11 (không thỏa mãn)
  Vậy không tồn tại (x;y)

  Trả lời

Viết một bình luận