Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 7: Tìm nghiệm của các đa thức sau: a) H(x)=x^2+2x-3 b)A(x)=x^2-x-2 c)B(x)=x^2+ √3 d)M(x)=3x^2-4x+1 e)N(x)=2x^2-5x-7

Toán Lớp 7: Tìm nghiệm của các đa thức sau:
a) H(x)=x^2+2x-3
b)A(x)=x^2-x-2
c)B(x)=x^2+ √3
d)M(x)=3x^2-4x+1
e)N(x)=2x^2-5x-7

Comments ( 2 )

 1. Đáp án và Giải thích các bước giải nhé
   a)x2+2x−3=0a)x2+2x−3=0
  ⇔x2+3x−x−3=0⇔x2+3x−x−3=0
  ⇔x(x+3)−(x+3)=0⇔x(x+3)−(x+3)=0
  ⇔(x−1)(x+3)=0⇔(x−1)(x+3)=0
  ⇔x=1⇔x=1 hoặc x=−3x=−3
   b)x2−x−2=0b)x2−x−2=0
  ⇔x2+2x−x−2=0⇔x2+2x−x−2=0
  ⇔x(x+2)−(x+2)=0⇔x(x+2)−(x+2)=0
  ⇔(x−1)(x+2)=0⇔(x−1)(x+2)=0
  ⇔x=1hoặcx=−2⇔x=1hoặcx=−2
   c) Xem lại đề
   d)3×2−4x+1=0d)3×2−4x+1=0
  ⇔3×2−3x−x+1=0⇔3×2−3x−x+1=0
  ⇔3x(x−1)−(x−1)=0⇔3x(x−1)−(x−1)=0
  ⇔(3x−1)(x−1)=0⇔(3x−1)(x−1)=0
  ⇔x=13⇔x=13 hoặc x=1x=1
   e)2×2−5x−7=0e)2×2−5x−7=0
  ⇔2×2+2x−7x−7=0
  ⇔x = 7/2 hoặc X= -1
  Đáp án xog nha
  Nhớ vote cho mk hay nhất và 5 sao nhen
  Chúc bạn học tốt :))

 2. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
   $a)\; x^2+2x-3 = 0$
  $⇔ x^2+3x-x-3=0$
  $⇔ x(x+3)-(x+3)=0$
  $⇔ (x-1)(x+3)=0$
  $⇔ x=1$ hoặc $x=-3$
   $b)\; x^2-x-2=0$
  $⇔ x^2+2x-x-2=0$
  $⇔ x(x+2)-(x+2)=0$
  $⇔ (x-1)(x+2)=0$
  $⇔ x=1$ hoặc $x=-2$
   $c)\;$ Xem lại đề
   $d)\; 3x^2-4x+1=0$
  $⇔ 3x^2-3x-x+1=0$
  $⇔ 3x(x-1)-(x-1)=0$
  $⇔ (3x-1)(x-1)=0$
  $⇔ x=\dfrac13$ hoặc $x=1$
   $e)\; 2x^2-5x-7=0$
  $⇔ 2x^2+2x-7x-7=0$
  $⇔ 2x(x+1)-7(x+1)=0$
  $⇔ (2x-7)(x+1)=0$
  $⇔ x=\dfrac72$ hoặc $x=-1$

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )