Toán Lớp 7: Tìm các hệ số của đa thức P(x) = ax + b biết P(-1) = 5 và P(2) = -1 A. a = – 2; b = 3B. a = 2; b = -3 C. a = 3; b = -2D. a = -3; b =

Toán Lớp 7: Tìm các hệ số của đa thức P(x) = ax + b biết P(-1) = 5 và P(2) = -1 A. a = – 2; b = 3B. a = 2; b = -3 C. a = 3; b = -2D. a = -3; b = 2

0 bình luận về “Toán Lớp 7: Tìm các hệ số của đa thức P(x) = ax + b biết P(-1) = 5 và P(2) = -1 A. a = – 2; b = 3B. a = 2; b = -3 C. a = 3; b = -2D. a = -3; b =”

 1. Thay  P_((-1)) = a . (-1) + b = 5
                       = -a + b = 5
  ⇒ b = a + 5
  Thay  P_((2)) = 2a + b = -1
  Thay  b = a + 5
  ⇒ 2a + a + 5 = -1
  ⇒ 3a = -6
  ⇒ a = -2
  ⇒ b = 3
  text(Vậy chọn câu A)

 2. Giải đáp:
   A
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  P (x) = ax + b
  Biết P (-1)=5
  -> a . (-1) +b=5
  ->-a+b=5
  ->-a = 5-b
  -> a = – (5-b)
  ->a=-5 + b (1)
  Biết P (2)=-1
  -> 2a +b=-1
  Thay (1) vào ta được :
  -> 2 (-5+b)+b=-1
  -> -10 + 2b + b=-1
  -> -10 + 3b=-1
  -> 3b=9
  ->b=3
  Với b=3 thay vào (1) ta được :
  -> a = -5 + 3
  ->a=-2
  Vậy a=-2,b=3 để P (-1)=5, P(2)=-1
   

Viết một bình luận