Toán Lớp 7: Tìm a,b,c biết: $\frac{1}{3}a$ = $\frac{1}{5}b$ = $\frac{1}{7}c$ và a – 3b + c =25

By Lan Anh

Toán Lớp 7: Tìm a,b,c biết:
$\frac{1}{3}a$ = $\frac{1}{5}b$ = $\frac{1}{7}c$ và a – 3b + c =25

0 bình luận về “Toán Lớp 7: Tìm a,b,c biết: $\frac{1}{3}a$ = $\frac{1}{5}b$ = $\frac{1}{7}c$ và a – 3b + c =25”

 1. $\textit{Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:}$
  $\text{$\dfrac{1}{3}$a = $\dfrac{1}{5}$b = $\dfrac{1}{7}$c}$
  $\text{⇒ $\dfrac{a}{3}$ = $\dfrac{b}{5}$ = $\dfrac{c}{7}$}$
  $\text{⇒ $\dfrac{a}{3}$ = $\dfrac{3b}{15}$ = $\dfrac{c}{7}$}$
  $\text{Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có:}$
  $\text{$\dfrac{a}{3}$ = $\dfrac{3b}{15}$ = $\dfrac{c}{7}$ = $\dfrac{a – 3b + c}{3 – 15 + 7}$ = $\dfrac{25}{-5}$ = -5}$
  $\text{a = -5 . 3 = -15}$
  $\text{b = -5 . 15 : 3 = -25}$
  $\text{c = -5 . 7 = -35}$
  $\text{Vậy (a; b; c) = (-15; -25; -35)}$
   

  Trả lời
 2. Giải đáp:
   a=-15;b=-25;c=-35
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  1/3 a=1/5 b = 1/7 c
  -> a/3=b/5=c/7=\frac{3b}{15}
  Áp dụng dãy tỉ số bằng nhau :
  a/3 = \frac{3b}{15}=c/7=\frac{a-3b+c}{3-15+7}=25/-5=-5
  -> {(a=3.(-5)=-15),(b=5.(-5)=-25),(c=7.(-5)=-35):}

  Trả lời

Viết một bình luận