Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 7: tìm a, b, c biết a/6 = b/4= c/7; a+b-c = -18 Giúp mk với, mk sắp thi toán rùi ????

Toán Lớp 7: tìm a, b, c biết a/6 = b/4= c/7; a+b-c = -18
Giúp mk với, mk sắp thi toán rùi ????

Comments ( 2 )

 1. Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau : 
  a/6 = b/4= c/7=(a+b-c)/(6+4-7)=-18/3=-6
  Suy ra : 
  a/6=-6<=>a=-36
  b/4=-6<=>b=-24
  c/7=-6<=>c=-42
  Vậy {(a=-36),(b=-24),(c=-42):}
   

 2. Giải đáp:
  a = -36
  b = -24
  c = – 42
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Ta có:
  $\frac{a}{6}$ = $\frac{b}{4}$ = $\frac{c}{7}$ 
  Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau. ta có:
  $\frac{a}{6}$ = $\frac{b}{4}$ = $\frac{c}{7}$ = $\frac{a + b – c}{6 + 4 – 7}$ = $\frac{-18}{3}$ = $-6$
  Với $\frac{a}{6}$ = -6 ⇒ a = 6 . (-6) = -36
  Với $\frac{b}{4}$ = -6 ⇒ b = 4 . (-6) = -24
  Với $\frac{c}{7}$ = -6 ⇒ c = 7 . (-6) = -42
  Chúc Bạn Học Tốt????

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Ngọc Sa