Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 6: Một đội tình nguyện vào Sài gòn tham gia phòng chống dịch Covid gồm 60 bác sĩ và 72 y tá dự định chia thành các nhóm sao cho số bác sĩ

Toán Lớp 6: Một đội tình nguyện vào Sài gòn tham gia phòng chống dịch
Covid gồm 60 bác sĩ và 72 y tá dự định chia thành các nhóm sao cho số bác sĩ
và số y tá ở mỗi nhóm đều nhau. Hỏi có thể chia thành nhiều nhất mấy nhóm?
Khi đó mỗi nhóm có bao nhiêu bác sĩ và bao nhiêu y tá ?

Comments ( 1 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Gọi x là số nhóm được chia nhiều nhất
  Theo đề bài ta có: {(60\vdotsx),(72\vdotsx),(\text{x lớn nhất}):}⇒x∈ƯCNNNN(60; 72)
    60=2^2×3×5
    72=2^3×3^2
  ⇒x∈ƯCNNNN(60; 72)=2^2×3=12
  Khi đó:
  + Mỗi đội có: 60÷12=5 (bác sĩ)
  + Mỗi đội có: 72÷12=6 (y tá)
  Vậy có thể chia được nhiều nhất 12 đội và mỗi đội có 5 bác sĩ và 6 y tá

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Khanh