Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 7: tìm 3 số a,b,c biết chúng lần lượt tỉ lệ với các số 2,4,6 và số thứ tự hai lớn hơn số thứ nhất 14 đơn vị

Toán Lớp 7: tìm 3 số a,b,c biết chúng lần lượt tỉ lệ với các số 2,4,6 và số thứ tự hai lớn hơn số thứ nhất 14 đơn vị

Comments ( 1 )

 1. Giải: 
  Theo đề bài, có: 
  $\dfrac{a}{2}$ = $\dfrac{b}{4}$ = $\dfrac{c}{6}$ và b – a = 14 
  Áp dụng t/c dãy tỉ số bằng nhau, có: 
  $\dfrac{a}{2}$ = $\dfrac{b}{4}$ = $\dfrac{c}{6}$ = $\dfrac{b – a }{4 – 2}$ = $\dfrac{14}{2}$ = 7 
  ⇒ a = 7. 2 = 14 
       b = 7. 4 = 28 
       c = 7. 6 = 42 
  ⇒ Vậy 3 số cần tìm lần lượt là:
              14 ; 28 ; 42
  $\text{#NNSHV}$

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )