Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 7: tìm 3 số a,b,c biết chúng lần lượt tỉ lệ với các số 2,4,6,và số thứ 2 lớn hơn số thứ nhất 14 đơn vị

Toán Lớp 7: tìm 3 số a,b,c biết chúng lần lượt tỉ lệ với các số 2,4,6,và số thứ 2 lớn hơn số thứ nhất 14 đơn vị

Comments ( 2 )

 1. *Giải đáp + giải thích các bước giải :
  Gọi 3 số cần tìm lần lượt là : a;b;c $(a;b;c \in N*)$ (đề bài)
  Theo đề bài, ta có :
  a/2=b/4=c/6 và b-a=14
  Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau, ta có :
  a/2=b/4=c/6=(b-a)/(4-2)=14/2=7
  Do đó :
  $\Rightarrow\begin{cases} \dfrac{a}{2}=7\Rightarrow a=14\\\dfrac{b}{4}=7\Rightarrow b=28\\\dfrac{c}{6}=7\Rightarrow c=42 \end{cases}$
  Vậy (a;b;c)=(14;28;42) .
  #Blue

 2. Giải đáp:
   (Vì đề bài đã có gọi nên mình ko cần gọi nữa nha)
  Theo đề bài ta có:
  a/2 = b/4 = c/6 và b – a = 14
  Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có:
  a/2 = b/4 = c/6 = $\dfrac{b – a}{4 – 2}$ = $\dfrac{14}{2}$ = 7
  a/2 = 7 => a = 7.2 = 14
  b/4 = 7 => b = 7.4 = 28
  c/6 = 7 => c = 7.6 = 42
  Vậy a = 14; b = 28; c = 42

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Cát Linh