Toán Lớp 7: Phát biểu nào sau đây sai? A. Mọi số vô tỉ đều là số thực B. Mọi số thực đều là số vô tỉ. C. Mọi số nguyên đều là số hữu tỉ D. Số 0 là

Toán Lớp 7: Phát biểu nào sau đây sai?
A. Mọi số vô tỉ đều là số thực
B. Mọi số thực đều là số vô tỉ.
C. Mọi số nguyên đều là số hữu tỉ
D. Số 0 là số hữu tỉ cũng là số thực

0 bình luận về “Toán Lớp 7: Phát biểu nào sau đây sai? A. Mọi số vô tỉ đều là số thực B. Mọi số thực đều là số vô tỉ. C. Mọi số nguyên đều là số hữu tỉ D. Số 0 là”

 1. Phát biểu nào sau đây sai?
  A. Mọi số vô tỉ đều là số thực
  B. Mọi số thực đều là số vô tỉ.
  C. Mọi số nguyên đều là số hữu tỉ
  D. Số 0 là số hữu tỉ cũng là số thực
  ⇒ Số thực bao gồm số hữu tỉ và số vô tỉ. Tuy nhiên nếu số thực là số hữu tỉ thì sẽ khác số vô tỉ
  Mọi số thực đều là số vô tỉ là sai

Viết một bình luận