Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 7: Phát biểu nào sau đây sai? A. Mọi số vô tỉ đều là số thực B. Mọi số thực đều là số vô tỉ. C. Mọi số nguyên đều là số hữu tỉ D. Số 0 là

Toán Lớp 7: Phát biểu nào sau đây sai?
A. Mọi số vô tỉ đều là số thực
B. Mọi số thực đều là số vô tỉ.
C. Mọi số nguyên đều là số hữu tỉ
D. Số 0 là số hữu tỉ cũng là số thực

Comments ( 2 )

 1. Lời giải chi tiết:
  Phát biểu sai là:
  Mọi số thực đều là số vô tỉ là sai
  -> Tập hợp số thực bao gồm cả số vô tỉ, số hữu tỉ, số nguyên.
  Vậy chọn B.

 2. Phát biểu nào sau đây sai?
  A. Mọi số vô tỉ đều là số thực
  B. Mọi số thực đều là số vô tỉ.
  C. Mọi số nguyên đều là số hữu tỉ
  D. Số 0 là số hữu tỉ cũng là số thực
  ⇒ Số thực bao gồm số hữu tỉ và số vô tỉ. Tuy nhiên nếu số thực là số hữu tỉ thì sẽ khác số vô tỉ
  Mọi số thực đều là số vô tỉ là sai

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Dương