Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 7: mọi số hữu tỉ đều là số thực đúng hay sai và giải thích

Toán Lớp 7: mọi số hữu tỉ đều là số thực đúng hay sai và giải thích

Comments ( 2 )

 1. Mọi số hữu tỉ đều là số thực là đúng.
  VÌ:
  Số thực gồm:
  +) Số tự nhiên
  +) Số nguyên
  +) Số hữu tỉ
  +) Số vô tỉ

 2. $-$ Mọi số hữu tỉ đều là số thực.
  $→ Đúng$
  Vì tập hợp số hữu tỉ $Q$ nằm trong tập hợp số thực $R$ nên mọi số hữu tỉ đều thuộc tập hợp $R$, hay nói cách khác mọi số hữu tỉ đều là số thực.
  Học tốt.
   

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )