Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 7: Hai lớp 7A và 7B tham gia đóng góp quỹ hỗ trợ các bạn gặp khó khăn do Covid 19. Biết rằng số tiền đóng góp của hai lớp tỉ lệ với 3, 5 v

Toán Lớp 7: Hai lớp 7A và 7B tham gia đóng góp quỹ hỗ trợ các bạn gặp khó khăn do Covid 19. Biết rằng số tiền đóng góp của hai lớp tỉ lệ với 3, 5 và tổng số tiền của hai lớp đóng góp được là 800000 đồng. Hỏi mỗi lớp đóng góp được bao nhiêu tiền.

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  Gọi số tiền quyên góp của 2 lớp 7A và 7B lần lượt là x,y ( đồng ) (x,y∈ $N^*$ )
  Vì số tiền quyên góp của 2 lớp 7A và 7B lần lượt tỉ lệ với 3 và 5 ⇒ x/3=y/5
  tổng số tiền của hai lớp đóng góp được là 800000 đồng nên x+y=800000
  Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có :
  x/3=y/5={x+y}/{3+5}=800000/8=100 000
  ⇒$\begin{cases} x=3.100000=300000\\y=5.100 000=500 000\\ \end{cases}$
  Vậy số tiền quyên góp của 2 lớp 7A và 7B lần lượt là 300 000 đồng và 500 000 đồng

 2. Lời giải và giải thích chi tiết:
  -Gọi số tiền đóng góp hỗ trợ của hai lớp 7A, 7B là: a,b ( a,b ne 0 )
  -Theo đề ta có: a/3=b/5 và a+b=800 000
  -Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau, ta có:
     a/3=b/5 = (a+b)/(3+5) = (800 000)/8 = 100 000
  -> a=3.100 000 = 300 000(TM)
  -> b = 5 . 100 000 = 500 000 (TM)
       Vậy lớp 7A ủng hộ: 300000 đồng, lớp 7B ủng hộ 500000 đồng.

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )