Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 7: giúp mk nha: 1) cho a,b,c là 3 số nguyên dương thoả mãn : a,b nguyên tố cùng nhau và ab + c ² chia hết cho ac. Chứng minh a là số chính

Toán Lớp 7: giúp mk nha:
1) cho a,b,c là 3 số nguyên dương thoả mãn : a,b nguyên tố cùng nhau và ab + c ² chia hết cho ac. Chứng minh a là số chính phương .

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp+ giải thích các bước giải:
  Vì(a;b)=1
  ⇒ab$\neq$ 0
  Vì ab + c²\vdots ac
  ⇒ab+c²=ac×k( với k ∈$Z^{+}$ )
  ⇒ab=c×ak-c²
  ⇒ab=c×(ak-c)
  ⇒ak-c$\neq$ 0
  Vì (a;b)=1
  ⇒\(\left[ \begin{array}{l}a\vdots c ; b\vdots(ak-c)\\a\vdots(ak-c);b\vdots c\end{array} \right.\) 
  TH1:Với a\vdotsc và b\vdots(ak-c)
  ⇒a=ch(với h∈$Z^{+}$ )
  Vì b\vdots(ak-c)
  ⇒b\vdotsc(hk-1)
  Mà ak-c=c(hk-1) và ak-c$\neq$ 0
  ⇒hk-1$\neq$ 0
  ⇒b\vdotsc
  ⇒(a;b)=c(mâu thuẫn với a;b nguyên tố cùng nhau)
  TH2:Với b\vdotsc và a\vdots(ak-c)
  ⇒b=ch(với h∈$Z^{+}$ )
  ⇒ab+c²=ach+c²
  ⇒c×(ah+c)=ab+c²
  ⇒c×(ah+c)vdotsac
  ⇒ah+cvdotsa
  Vì ahvdotsa
  ⇒cvdotsa
  ⇒bvdotsa(mâu thuẫn với a;b nguyên tố cùng nhau)
  Từ 2 trường hợp trên
  ⇒Không có 3 số a;b và c thỏa mãn
  ⇒Không chứng minh được
  ⇒Đề bài sai
  Vậy …
   Lưu ý:(a;b)=1 là a và b nguyên tố cùng nhau
              $Z^{+}$ là tập hợp các số nguyên dương

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )