Toán Lớp 7: *Chứng minh rằng với mọi số nguyên dương n, thì: a) $3^{n + 2}$ – $2^{n + 2}$ + $3^{n}$ – $2^{n}$ chia hết cho 10. b) $3^{n+3}$ – $3^

By Triều Nguyệt

Toán Lớp 7: *Chứng minh rằng với mọi số nguyên dương n, thì:
a) $3^{n + 2}$ – $2^{n + 2}$ + $3^{n}$ – $2^{n}$ chia hết cho 10.
b) $3^{n+3}$ – $3^{n+1}$ + $2^{n+3}$ + $2^{n+2}$ chia hết cho 6.

0 bình luận về “Toán Lớp 7: *Chứng minh rằng với mọi số nguyên dương n, thì: a) $3^{n + 2}$ – $2^{n + 2}$ + $3^{n}$ – $2^{n}$ chia hết cho 10. b) $3^{n+3}$ – $3^”

 1. Giải đáp:
   a, 3^(n + 2) – 2^(n +2) + 3^n – 2^n
  = 3^n . 9 – 2^n . 4 + 3^n – 2^n
  = 3^n . (9 + 1) – 2^(n-1) . (4 . 2 + 2)
  = 3^n . 10 – 2^(n – 1) . 10 = 10 . (3^n – 2^(n-1)) \vdots 10
  b, 3^(n + 3) – 3^(n + 1) + 2^(n + 3) + 2^(n + 2)
  = 3^n . 27 – 3^n . 3 + 2^n . 8 + 2^n . 4
  = 3^n . (27 – 3) + 2^n . ( 8 + 4)
  = 3^n . 24 + 2^n . 12
  = 6 . (3^n . 4 + 2^n . 2) \vdots 6
   

  Trả lời

Viết một bình luận