Toán Lớp 7: Cho tam giác MNP, H là trung điểm của NP. Trên tia đối của của tia HM lấy điểm E sao cho MH = HE. Chứng minh rằng: a) MP = NE và MP

Toán Lớp 7: Cho tam giác MNP, H là trung điểm của NP. Trên tia đối của của tia HM lấy điểm E sao cho MH = HE. Chứng minh rằng:
a) MP = NE và MP // NE
b) Gọi A là một điểm trên MP ; B là một điểm trên NE sao cho MA = EB . Chứng minh ba điểm A , H , B thẳng hàng.

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp:
  Xét △KNE vuông tại K
  ⇒KNE^+KEN^=900
  ⇒KEN^=900−KNE^=90−50=400
   KEN^=HEN^+KEH^ (hai góc kề nhau)
  ⇒KEH^=KEN^−HEN^=40−25=150
  Xét △HEN 
  HEN^+KNE^+NHE^=1800
  ⇒NHE^=1800−HEN^−KNE^=1800−25−50=1050
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   

  toan-lop-7-cho-tam-giac-mnp-h-la-trung-diem-cua-np-tren-tia-doi-cua-cua-tia-hm-lay-diem-e-sao-ch

  Trả lời

Viết một bình luận