Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 7: Cho Tam Giác ABC vuông tại A, D là chân đường phân giác của góc B, D thuộc BC lấy điểm E trên BC sao cho BE = BA a) So sánh: DA và DE

Toán Lớp 7: Cho Tam Giác ABC vuông tại A, D là chân đường phân giác của góc B, D thuộc BC lấy điểm E trên BC sao cho BE = BA a) So sánh: DA và DE b) Kẻ đường cao AK của tam giác ABC, K thuộc BC. Chứng Minh: DE song song với AK c) Gọi H là giao điểm của AE và BD Chứng Minh: HA = HE

Comments ( 2 )

 1. a) Xét ΔBDA và ΔBDE có:
  BD chung 
  BA=BE (gt)
  hat{ABD}=hat{EBD} (BD là tia phân giác)
  =>ΔBDA=ΔBDE(c.g.c)
  => DA = DE
  b) Ta có: ΔBDA= ΔBDE(cmt)     
  =>hat{A}=hat{E} ( 2 góc tương ứng).   
  Mà hat{A}=90^o
  =>hat{E}=90^o(1)
  =>hat{K}=90^o(2)
  Từ 1,2 suy ra DE\\\\AK
  c) Ta có: AB=AE(gt)
  => ΔAEB cân tại B
  =>AH là đường trung trực ( trong tam giác cân, tia phân giác đồng thời là đường trung trực)
  =>AH=AE ( tính chất đường trung trực)

 2. a)
  Xét tam giác BAD và BED ta có:
  BD chung
  BA=BE(gt)
  góc ABD=EBD(do BD là TPG của ABE)
  =>tam giác BAD = BED(c-g-c)
  =>DA=DE(cạnh t/ứ)
  b)
  Ta có:
  tam giác BAD = BED(phần a)
   =>góc BAD = BED
  mà góc BAD = 90 độ(do ABC vuông tại A)
  =>góc BED = 90 độ
  => DE ⊥ BC
  mà AK cũng ⊥ BC
  =>AK//DE(từ ⊥ -> // )
  c)
  Xét tam giác ABD và EBH ta có:
  BH chung
  góc ABH=EBH(do H ∈ BD)
  AB=BE(do tam giác BAD = BED)
  => tam giác ABD và EBH(c-g-c)
  =>HA=HE(cạnh t.ứ)

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )