Toán Lớp 7: Cho tam giác ABC vuông tại A (AB

Toán Lớp 7: Cho tam giác ABC vuông tại A (AB

TRẢ LỜI

 1. Lời giải.
   a) Xét ΔABC và ΔADE có:
  hat{DAE}=hat{BAC}=90^0
  AB=AD (do ΔABD cân tại A)
  AE=AC (do ΔAEC cân tại A)
  =>ΔABC=ΔADE(c.g.c)
  =>BC=DE (hai cạnh tương ứng)
  Vậy BC=DE.
  b) Ta có: ΔABD vuông cân tại A=>hat{ADB}=hat{ABD}={180^0-90^0}/2=45^0 (1)
  Tương tự: ta cũng có: hat{AEC}=hat{ACE}=45^0 (2)
  Từ  (1) và (2) suy ra hat{BDA}=hat{DCE}=45^0
  Mà hai góc này ở vị trí so le trong nên ta suy ra $BD//CE$
  Vậy $BD//CE.$
  c) Ta có: ba điểm M,A,H thẳng hàng (theo giả thiết)
  Xét ΔMCN có: 
  +) MH và NF là hai đường cao (F là giao điểm của AN với MC)
  +)MH∩NF={A}
  =>A là trực tâm của ΔMCN
  =>CA là đường cao của ΔMCN
  <=>CA⊥NM
  Vậy CA⊥NM.
  d) Kẻ EI⊥AM(I∈AM),DG⊥AM(G∈AM)
  Xét ΔIAE và ΔHCA có:
  hat{EIA}=hat{CHA}=90^0
  hat{IAE}=hat{ACH} (cùng phụ với hat{HAC})
  AC=AE (do ΔAEC cân tại A)
  =>ΔIAE=ΔHCA(ch.gn)
  =>IE=AH (hai cạnh tương ứng)
  Chứng minh tương tự: ΔGDA=ΔHAB(ch.gn=>GD=AH (hai cạnh tương ứng)
  Từ các điều trên ta suy ra, GD=IE(=AH)
  Xét ΔMIE và ΔMGD có:
  hat{MIE}=hat{MGE}=90^0
  hat{IME}=hat{GMD} (hai góc đối đỉnh)
  GD=IE (chứng minh trên)
  =>ΔMIE=ΔMGD(ch.gn)
  =>ME=MD (hai cạnh tương ứng)
  Lại có: ba điểm D,M,E thẳng hàng =>M là trung điểm của DE
  =>AM là trung tuyến của Δ vuông DAE
  =>AM={DE}/2 (theo tính chất: trung tuyến ứng với cạnh huyền bằng nửa cạnh huyền)
  Vậy AM={DE}/2.
  Lưu ý: (tính chất: trung tuyến ứng với cạnh huyền bằng nửa cạnh huyền) trong SGK, có thể tự chứng minh được.
  Hình vẽ.

  toan-lop-7-cho-tam-giac-abc-vuong-tai-a-ab-ac-ve-phia-ngoai-abc-ve-hai-abd-va-ace-vuong-can-o-a

  Trả lời

Viết một bình luận