Toán Lớp 7: Cho tam giác ABC vuông tại B, AB = 6 , Â = 300. Phân giác góc C cắt AB tại D. Khi đó độ dài đoạn thẳng BD và AD lần lượt là bao nhiêu?

Toán Lớp 7: Cho tam giác ABC vuông tại B, AB = 6 , Â = 300. Phân giác góc C cắt AB tại D. Khi đó độ dài đoạn thẳng BD và AD lần lượt là bao nhiêu?

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  ΔABC vuông tại A có $\widehat{A}$=30
  ⇒AC=2BC
  Vì CD là phân giác của $\widehat{BCA}$
  ⇒$\frac{AD}{BD}$ =$\frac{AC}{BC}$ 
  ⇒$\frac{AD}{BD+AD}$ =$\frac{AC}{BC+AC}$ =$\frac{2BC}{2BC+BC}$ =$\frac{2}{3}$ 
  ⇔ $\frac{AD}{AB}$ =$\frac{2}{3}$ 
  ⇔$\frac{AD}{6}$ =$\frac{2}{3}$ 
  ⇒ AD=4cm
  ⇒BD=AB-AD=6-4=2cm

  Trả lời

Viết một bình luận