Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 7: Cho tam giác ABC M là trung điểm của AB đường thẳng qua m và song song với BC cắt AC tại E và song song với AB cắt BC ở F chứng minh r

Toán Lớp 7: Cho tam giác ABC M là trung điểm của AB đường thẳng qua m và song song với BC cắt AC tại E và song song với AB cắt BC ở F chứng minh rằng
AM=EF
Tam giác AME= tam giác EFC
AE=EC

Comments ( 1 )

 1. a) vì AB // EF(GT)
  ⇒M1=F1(so le trong)
  vì ME//BC(GT)
  ⇒M2=F2(so le trong)
  xét ΔBMF và ΔEFM ta có:
  M1=F1(GT)
  M2=F2(GT)
  MF là cạnh chung
  ⇒ΔBMF=ΔEFM(g.c.g)
  BM=EF(2 cạnh tương ứng)
  mà AM=BM(GT)
  ⇒AM=EF(đpcm)
  b) 
  vì AB // EF(GT)
  ⇒A=E1( đồng vị)
  ⇒M3=E2(so le trong)
  vì ME//BC(GT)
  E2=F3(so le trong)
  mà M3=E2(cmt)
  ⇒M3=F3
  xét ΔAME và ΔEFC ta có:
  M3=F3(cmt)
  AM=EF(cmt)
  A=E1(cmt)
  ⇒ΔAME = ΔEFC(g.c.g)
  c) do ΔAME = ΔEFC(g.c.g)
  ⇒AE=EC(2 cạnh tương ứng)

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Kim Xuân