Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 11: Cho hình chóp S.ABC, G là trọng tâm tam giác SAC.trên đoạn AB lấy điểm M sao cho MA =2MB.Chứng minh rằng GM//(SBC)

Toán Lớp 11: Cho hình chóp S.ABC, G là trọng tâm tam giác SAC.trên đoạn AB lấy điểm M sao cho MA =2MB.Chứng minh rằng GM//(SBC)

Comments ( 1 )

 1. Lời giải:
  Gọi $N$ là trung điểm $AC$
  $\Rightarrow AN = NC = \dfrac12AC$
  Trong $mp(ABC)$, kẻ $MK//BC$
  $\Rightarrow MK//(SBC)$
  Theo định lý $Thales$ ta được:
  $\dfrac{AK}{AC} = \dfrac{AM}{AB} = \dfrac23$
  $\Rightarrow AK = \dfrac23AC$
  Khi đó:
  $ NK = AK – AM = \dfrac23AC – \dfrac12AC = \dfrac16AC = \dfrac13NC$
  Theo tính chất trọng tâm, ta có:
  $NG = \dfrac13NS$
  Do đó:
  $\dfrac{NG}{NS} = \dfrac{NK}{NC} = \dfrac13$
  $\Rightarrow GK//SC$ (định lý $Thales$ đảo)
  $\Rightarrow GK//(SBC)$
  Ta được:
  $\begin{cases}MK//(SBC)\\GK//(SBC)\end{cases}$
  $\Rightarrow (MGK)//(SBC)$
  mà $GM\subset (MGK)$
  nên $GM//(SBC)$
   

  toan-lop-11-cho-hinh-chop-s-abc-g-la-trong-tam-tam-giac-sac-tren-doan-ab-lay-diem-m-sao-cho-ma-2

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Ayla