Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 7: cho tam giác `ABC` có góc `A = 90` độ tia phân giác `BD` của góc `ABC` (`D` thuộc `AC`) Trên cạnh `BC`lấy điểm `E` sao cho `BE=BA`, `ED

Toán Lớp 7: cho tam giác ABC có góc A = 90 độ tia phân giác BD của góc ABC (D thuộc AC) Trên cạnh BClấy điểm E sao cho BE=BA, ED căt BA tại K
a, Chứng minh tam giác ABD = EBD
b, Chứng minh DA = DE và hat(ABC) = hat(EDC)
c, Kẻ AH ⊥ BC. Chứng minh AH //// DE

Comments ( 1 )

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Thảo