Toán Lớp 4: Bài tập 2 : Tìm x : a) X x 40 = 25 600 : 10 * Bài tập 3 : Tìm x : b) X x 90 = 37 800 : 2 *

Toán Lớp 4: Bài tập 2 : Tìm x : a) X x 40 = 25 600 : 10 *
Bài tập 3 : Tìm x : b) X x 90 = 37 800 : 2 *

TRẢ LỜI

Viết một bình luận