Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 7: Cho tam giác ABC có góc A = 80 độ. Vẽ cung tròn trên B bán kính AC, vẽ cung trong tâm C bán kính BA, 2 cung tròn này cắt nhau tại D nằm

Toán Lớp 7: Cho tam giác ABC có góc A = 80 độ. Vẽ cung tròn trên B bán kính AC, vẽ cung trong tâm C bán kính BA, 2 cung tròn này cắt nhau tại D nằm khác phía của A đối với BC
a, Tính góc BDC = ?
b, Chứng minh CD // AB
VẼ HÌNH GIÚP EM VỚI Ạ
MÌNH CẢM ƠN TRƯỚC Ạ

Comments ( 2 )

 1. Xét tam giác ABC và tam giác DCB có:
  AB = CD(gt), BC là cạnh chung, AC = DB(gt).
  Vậy  ΔABC=ΔDCB(c.c.c)
  Suy ra BDC^=A^=800
  b. Xét ΔABC và ΔCMA có:
  AB = CM (= CD)
  AC chung
  AM = BC (gt)
  Do đó  ΔABC=ΔCMA(c.c.c)
  ⇒ACM^=CAM^ (hai góc tương ứng)
  Mà hai góc này ở vị trí so le trong nên AM // BC
  Suy ra : tam giác OAD=OBC                                                                                                                    Suy ra: góc OAD=OBC                                                                                                                             b)Mà góc CAD=180 độ – OAD ; góc CBD=180 độ -OBC                                                                          Nên góc CAD= góc CBD                      .
                                    # sytam0303
   

 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  a) ΔABC và ΔDCB có AB=CD (gt)
  BC chung AC=DB (gt)
  Vậy ΔABC = ΔDCB (c.c.c)
  Suy ra BDC^=A^=800 (hai góc tương ứng)
  b) Do ΔABC = ΔDCB (câu a) do đó ABC^=BCD^ (hai góc tương ứng của hai tam giác bằng nhau)
  Hai góc này ở vị trí so le trong của hai đường thẳng AB và CD cắt đường thẳng BC do đó CD // AB

  toan-lop-7-cho-tam-giac-abc-co-goc-a-80-do-ve-cung-tron-tren-b-ban-kinh-ac-ve-cung-trong-tam-c-b

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )