Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 7: cho tam giác ABC có AB < AC. Trên cạnh AC lấy điểm D sao cho AD = AB. Gọi M là trung điểm của cạnh BD. a) Chứng minh tam giác ABM = t

Toán Lớp 7: cho tam giác ABC có AB < AC. Trên cạnh AC lấy điểm D sao cho AD = AB. Gọi M là trung điểm của cạnh BD. a) Chứng minh tam giác ABM = tam giác ADM. b) chứng minh AM vuông góc với BD. c) Tia AM cắt cạnh BC tại K. chứng minh góc ABK = góc ADK . d) trên tia đối của tia BA lấy điểm F sao cho BF = DC. chứng minh ba điểm F, K, D thẳng hàng Giúp em gấp với các cao nhân ơi

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  a)  Xét ΔAMB và ΔAMD có:
            AM- chung
            MB=MD ( gt)
            AB=AD ( M là trung điểm BD)
  ⇒ ΔAMB= ΔAMD ( c.c.c)
  b) ΔAMB=Δ AMD ( cmt) 
  => ∠M1=∠M2
  mà ∠M1+∠M2= 180 độ ( kề bù)
  ⇒ ∠M1=∠M2= 90 độ 
  ⇒AM⊥BD
  c) Xét ΔABK và ΔADK có:
           AK cạnh chung
            AB=AD (gt)
         ∠BAK=∠DAK ( cmt)
  ⇒ ΔABK=ΔADK ( c.g.c)
  d) Có ∠ABK=∠BKF+∠BFK
            ∠ADK=∠DKC + ∠DCK
  Mà ∠ABK=∠ADK (ΔABK=ADK)
  => ∠BKC +∠BFK=∠DKC+∠DCK (1)
  Xét ΔADF VÀ ΔABC có:
        AB=AD
        ∠FCA cạnh chung
         AF=AC ( AB+BF=AD+DC)
  ⇒ ΔADF=ΔABC
  ⇒∠AFD=∠ACB  (2)
  Từ (1), (2) => ∠BFK=∠DKC mà B,K,C, thẳng hàng⇒F,D,K thẳng hàng
    Đây nha bạn nếu thấy hay thì cho mình xin 5 sao+ ctlhn nha:>

  toan-lop-7-cho-tam-giac-abc-co-ab-ac-tren-canh-ac-lay-diem-d-sao-cho-ad-ab-goi-m-la-trung-diem-c

 2. a) Xét ΔABM Và ΔADM có
  AB=AD(gt)
  AM cạnh chung 
  MB=MD(gt)
  ⇒ΔABM = ΔADM (c.c.c)
  b)ta có:
  ΔABM=ΔADM(cmt)
  ⇒∠AMB=∠AMD
  mà ∠AMB+∠AMD=180 độ(kề bù)
  ⇒∠AMB=∠AMD=90 độ
  Hay AM⊥BD
  c)Xét ΔABK và ΔADK có AK là
  cạnh chung; ∠BAK=∠DAK(cmt)
  AB=AD(gt)
  ⇒ΔABK=ΔADK(c.g.c)
  d,Ta có:
  ∠FBK+∠ABK=180 độ(kề bù)
  tương tự ∠CDK+ADK=180 độ
  mà ∠ABK=∠ADK(cmt)
  ⇒∠FBK=∠CDK
  Xét ΔFBK và ΔCDK có:
  BK=DK(cmt)
  ∠FBK=∠CDK(cmt)
  BF=CD(gt)
  ⇒ΔFBK=ΔCDK(c.g.c)
  ⇒∠FKB=∠CKD( góc tương ứng)
  mà ∠CKD+∠DKB=180 độ
  ⇒∠FKB+∠DKB=180 độ 
  ⇒ba điểm F,K,D thẳng hàng

  toan-lop-7-cho-tam-giac-abc-co-ab-ac-tren-canh-ac-lay-diem-d-sao-cho-ad-ab-goi-m-la-trung-diem-c

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )