Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: Một học sinh lớp Năm viết liên tiếp cụm từ TRUONGCHATTHIYEU dãy chữ TRUONGCHATTHIYEU TRUONGCHATTHIYEU TRUONGCHATTHIYEU… Hỏi chữ cái thứ

Toán Lớp 5: Một học sinh lớp Năm viết liên tiếp cụm từ TRUONGCHATTHIYEU dãy chữ TRUONGCHATTHIYEU TRUONGCHATTHIYEU TRUONGCHATTHIYEU… Hỏi chữ cái thứ 2021 là chữ nào?

Comments ( 1 )

  1. Lời giải và giải thích chi tiết:
    Một cụm từ có 16 chữ
    Vậy 2021 gấp 16 số lần là:
    2021: 16= 126 (dư 5)
    Vậy chữ cái thứ 2021 là chữ N

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Xuân