Toán Lớp 7: Cho tam giác ABC có AB = AC, gọi I là trung điểm của BC. a) Chứng minh: ∆ABI = ∆ACI b)Trên tia đối của tia IA lấy điểm D sao cho IA = I

Toán Lớp 7: Cho tam giác ABC có AB = AC, gọi I là trung điểm của BC. a) Chứng minh: ∆ABI = ∆ACI b)Trên tia đối của tia IA lấy điểm D sao cho IA = ID. Chứng minh: AB = CD c) Trên một nửa mặt phẳng bờ là đường thẳng BC không chứa điểm A, kẻ đường thẳng BE ⊥ BC sao cho BE = AI. Gọi O là trung điểm của BI. Chứng minh: 3 điểm A, O, E thẳng hàng. d) Biết góc BEI = 40° . Tính số đo góc ACB?

TRẢ LỜI

Viết một bình luận