Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 7: Cho tam giác ABC có AB = AC, gọi I là trung điểm của BC. a) Chứng minh: ∆ABI = ∆ACI b)Trên tia đối của tia IA lấy điểm D sao cho IA = I

Toán Lớp 7: Cho tam giác ABC có AB = AC, gọi I là trung điểm của BC. a) Chứng minh: ∆ABI = ∆ACI b)Trên tia đối của tia IA lấy điểm D sao cho IA = ID. Chứng minh: AB = CD c) Trên một nửa mặt phẳng bờ là đường thẳng BC không chứa điểm A, kẻ đường thẳng BE ⊥ BC sao cho BE = AI. Gọi O là trung điểm của BI. Chứng minh: 3 điểm A, O, E thẳng hàng. d) Biết góc BEI = 40° . Tính số đo góc ACB?

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:trên hình ad
   

  toan-lop-7-cho-tam-giac-abc-co-ab-ac-goi-i-la-trung-diem-cua-bc-a-chung-minh-abi-aci-b-tren-tia

 2. Mik chỉ làm dc như z thoi
  Có sai sót gì thì bỏ qua cho mik nhá
  Vote 5sao ,❤ và ctrlhn cho mik nhé ????
  toan-lop-7-cho-tam-giac-abc-co-ab-ac-goi-i-la-trung-diem-cua-bc-a-chung-minh-abi-aci-b-tren-tia

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Hòa Tâm