Toán Lớp 3: Một quyển truyện dày 96 trang. Minh đã đọc hết quyển truyện đó. Hỏi minh còn Phải đọc bao nhiêu trang nữa?

Toán Lớp 3: Một quyển truyện dày 96 trang. Minh đã đọc hết quyển truyện đó. Hỏi minh còn Phải đọc bao nhiêu trang nữa?

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp:
  Minh đã đọc số trang là:
         96 : 3 = 32 (trang)
  Minh phải đọc số trang sách nữa mới xong là:
         96 – 32=64 (trang)
                      vậy: 64 trang
   

  Trả lời

Viết một bình luận