Toán Lớp 5: Cho hình thang ABCD có đáy bé AB là 10cm và bằng 1/2 đáy lớn CD , chiều cao bằng 12 . Gọi E là trung điểm của BC . Nối DE cắt AC tại I

Toán Lớp 5: Cho hình thang ABCD có đáy bé AB là 10cm và bằng 1/2 đáy lớn CD , chiều cao bằng 12 . Gọi E là trung điểm của BC . Nối DE cắt AC tại I . Số sánh IC và AI

TRẢ LỜI

 1. Lời giải và giải thích chi tiết:
   a ) đáy cd là
           5×2=10 ( cm )
        diện tích hình thang abcd là
            ( 5+10 )×6÷2=45 ( cm )
                   đ/s:…..

  Trả lời

Viết một bình luận