Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 7: Cho tam giác ABC cân tại B có đường cao BH (H thuộc AC). a) Chứng minh H là trung điểm của AC. b) Từ H kẻ HE ⊥ AB (E∈ AB); HF ⊥ BC (F∈B

Toán Lớp 7: Cho tam giác ABC cân tại B có đường cao BH (H thuộc AC).
a) Chứng minh H là trung điểm của AC.
b) Từ H kẻ HE ⊥ AB (E∈ AB); HF ⊥ BC (F∈BC). Chứng minh rằng
Δ BEF là tam giác cân
c) Trên tia đối tia HF, lấy điểm M sao cho H là trung điểm MF. Chứng
minh AC là đường trung trực của đoạn thẳng ME.
d) Gọi P là giao điểm của đoạn thẳng ME và AC ; K là giao điểm của đoạn
thẳng FP và HE. Chứng minh rằng các đường thẳng BH; EF; MK đồng
quy.

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp:
  $\\$
  a,
  Do ΔABC cân tại B (gt)
  BH là đường cao (gt)
  -> BH là đường trung tuyến
  -> H là trung điểm của AC
  $\\$
  b,
  Do ΔABC cân tại B
  -> AB=BC và hat{EAH}=hat{FCH}
  Xét ΔAEH và ΔCFH có :
  hat{AEH}=hat{CFH}=90^o ( HE⊥AB, HF⊥BC)
  AH=CH (Do H là trung điểm của AC)
  hat{EAH}=hat{FCH} (cmt)
  -> ΔAEH  = ΔCFH (cạnh huyền – góc nhọn)
  -> AE=CF (2 cạnh tương ứng)
  Có : BE = AB – AE, BF = BC -CF
  mà AB=BC (cmt), AE=CF (cmt)
  -> BE=BF
  -> ΔBEF cân tại B
  $\\$
  c,
  Do ΔAEH = ΔCFH (cmt)
  -> HE=HF (2 cạnh tương ứng)
  mà MH =HF (Do H là trung điểm của MF)
  -> HE = MH (=HF)
  -> H nằm trên đường trung trực của ME (1)
  Xét ΔAHM và ΔCHF có :
  hat{AHM}=hat{CHF} (2 góc đối đỉnh)
  AH=CH (Do H là trung điểm của AC)
  MH=HF (Do H là trung điểm của MF)
  -> ΔAHM = ΔCHF (cạnh – góc – cạnh)
  -> AM = CF (2 cạnh tương ứng)
  mà AE=CF (cmt)
  -> AM=AE (=CF)
  -> A nằm trên đường trung trực của ME (2)
  Từ (1), (2)
  -> AH là đường trung trực của ME
  hay AC là đường trung trực của ME
  $\\$
  d,
  Gọi O là giao của EF và BH (3)
  Do AC là đường trung trực của ME (cmt)
  -> AC đi qua trung điểm của ME
  mà P là giao của ME và AC
  -> P là trung điểm của ME
  -> FP là đường trung tuyến của ΔMEF
  Có : H là trung điểm của MF (gt)
  -> EH là đường trung tuyến của ΔMEF
  Có : BE=BF (cmt), HE=HF (cmt)
  -> B nằm trên đường trung trực của EF, H nằm trên đường trung trực của EF
  -> BH là đường trung trực của EF
  -> BH đi qua trung điểm của EF
  mà O là giao của BH và EF
  -> O là trung điểm của EF
  -> MO là đường trung tuyến của ΔMEF
  Xét ΔMEF có :
  FP là đường trung tuyến (cmt)
  EH là đường trung tuyến (cmt)
  FP cắt EH tại K
  -> K là trọng tâm của ΔMEF
  mà MO là đường trung tuyến của ΔMEF
  -> MO đi qua K
  hay MK đi qua O (4)
  Từ (3), (4)
  -> BH,EF,MK đồng quy tại O
   

  toan-lop-7-cho-tam-giac-abc-can-tai-b-co-duong-cao-bh-h-thuoc-ac-a-chung-minh-h-la-trung-diem-cu

 2. Giải đáp:
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  a/ $ΔABC$ cân tại $B$ có $BH$ là đường cao
  $⇒ BH$ cũng là đường trung tuyến $ΔABC$
  $⇒ H$ là trung điểm $AC$
  b/ $ΔABC$ cân tại $B$ có $BH$ là đường cao
  $⇒ BH$ là tia phân giác $\widehat{EBF}$
  Hay $\widehat{EBH}=\widehat{FBH}$
  Xét $ΔEBH$ và $ΔFBH$
  Có: $\widehat{BEH}=\widehat{BFH}$ $(=90^0)$
  $BH$ chung
  $\widehat{EBH}=\widehat{FBH}$ (chứng minh trên)
  $⇒ ΔEBH = ΔFBH$ (cạnh huyền-góc nhọn)
  $⇒ EB=FB$
  $⇒ ΔEBF$ cân tại $B$
  c/ Xét $ΔHAM$ và $ΔHCF$
  Có: $\widehat{HMA}=\widehat{HFC}$ $(=90^0)$
  $\widehat{AHM}=\widehat{FHC}$ (đối đỉnh)
  $AH=HC$ (câu $a$)
  $⇒ ΔHAM = ΔHCF$ (cạnh huyền-góc nhọn)
  $⇒ AM=FC$ và $\widehat{HAM}=\widehat{HCF}$
  Mà $FC=AE$ và $\widehat{HCF}=\widehat{HAE}$
  nên $AM=AE$ và $\widehat{HAM}=\widehat{HAE}$
  $⇒ ΔAME$ cân tại $A$ có $AH$ là tia phân giác $\widehat{MAE}$
  $⇒ AH$ là đường trung trực đoạn $EM$
  d/ $ΔEMF$ có $EH$ và $FP$ là các đường trung tuyến cắt nhau tại $K$
  $⇒ MK$ đi qua trung điểm đoạn $EF$ $(1)$
  Từ câu $b$: $ΔEBH = ΔFBH$
  $⇒ EB=FB$ và $HE=HF$
  $⇒ BH$ là đường trung trực đoạn $EF$
  $⇒ BH$ đi qua trung điểm đoạn $EF$ $(2)$
  Từ $(1), (2)$ suy ra: $MK, BH, EF$ đồng quy

  toan-lop-7-cho-tam-giac-abc-can-tai-b-co-duong-cao-bh-h-thuoc-ac-a-chung-minh-h-la-trung-diem-cu

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Tâm