Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 7: Cho tam giác ABC cân tại A có B= 50 độ. Tính số đo góc C và A

Toán Lớp 7: Cho tam giác ABC cân tại A có B= 50 độ. Tính số đo góc C và A

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Tam giác ABC cân tại A:
    ⇒ hatC=hatB=50^o
    ⇒ hatA=180^o-(hatB+hatC)=180^o-(50^o+50^o)=80^o
  ⇔ hatC=50^o
  ⇔ hatA=80^o

 2. Vì tam giác ABC cân tại A nên ta sẽ có công thức :
  \hat{B} = \hat{C} = \frac{180^@ – \hat{A}}{2}
  => \hat{A} = 180^@ – \hat{B} . 2
  => \hat{A} = 180^@ – 2 . 50^@ = 180^@ – 100^@ = 80^@ 
  Mà \hat{B} = \hat{C} ( \triangleABC cân tại A )
  => \hat{C} = 50^@

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )