Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 7: Cho số hữu tỉ a-3 / 2 Với giá trị nào của a thì: a) x là số nguyên dương; b) x là số âm; c) x không là số dương và cũng không là số âm

Toán Lớp 7: Cho số hữu tỉ a-3 / 2 Với giá trị nào của a thì:
a) x là số nguyên dương;
b) x là số âm;
c) x không là số dương và cũng không là số âm.

Comments ( 2 )

 1. @Thỏ
  a) Để x là số dương mà 2 > 0
  -> a – 3 > 0
  -> a > 3
  b) Để x là số âm mà 2 > 0
  -> a – 3 < 0
  -> a < 3
  c) Để x ko là số dương cũng ko là số âm thì x = 0
  -> a – 3 = 0
  -> a = 3
   

 2. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  a)
  x dương
  =>(a-3)/2>0
  Mà: 2>0
  =>a-3>0
  =>a>3
  b)
  x âm
  =>(a-3)/2<0
  Mà: 2>0
  =>a-3<0
  =>a<3
  c)
  x không âm, dương
  =>(a-3)/2=0
  =>a-3=0
  =>a=3 

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Chi Mai