Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 7: Cho xOy = 800 . Gọi xOz và yOt là hai góc kề bù với xOy . a) Chứng tỏ rằng xOz và yOt là hai góc đối đỉnh. b) Chứng tỏ rằng: Đường thẳn

Toán Lớp 7: Cho xOy = 800 . Gọi xOz và yOt là hai góc kề bù với xOy .
a) Chứng tỏ rằng xOz và yOt là hai góc đối đỉnh.
b) Chứng tỏ rằng: Đường thẳng chứa tia phân giác của xOz cũng chứa tia phân giác của yOt .

Comments ( 1 )

 1. Giải đáp:
   Giải đáp ở dưới
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   a) Vì ∠xOz + ∠xOy = 180 (2 góc kề bù)
          => ∠xOz = 180 – ∠xOy
          => ∠xOz = 180 – 80
          => ∠xOz = 100
     
       Vì ∠yOt + ∠xOy = 180 (2 góc kề bù)
          => ∠yOt = 180 – ∠xOy
          => ∠yOt = 180 – 80
          => ∠yOt = 100
  Vì ∠xOz = ∠yOt 
  => ∠xOz và ∠yOt là hai góc đối đỉnh.
  b) Gọi Oh là tia phân giác ∠xOz
  => ∠xOh = ∠hOz = ∠xOz/2 = 100/2 = 50
      Gọi Oh’ là tia phân giác ∠xOz
  => ∠yOh’ = ∠h’Ot = ∠yOt/2 = 100/2 = 50
  Vì ∠xOh = ∠hOz = ∠yOh’ = ∠h’Ot
  => Đường thẳng chứa tia phân giác của ∠xOz cũng chứa tia phân giác của ∠yOt .

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Ngọc Sa