Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 7: `1/2x^3+ 2x` Tìm nghiệm Làm đây đủ ạ

Toán Lớp 7: 1/2x^3+ 2x
Tìm nghiệm
Làm đây đủ ạ

Comments ( 2 )

 1.  Đặt A(x)=1/2x^3+2x=0
  1/2x^3+2x=0
  2x(1/4x^2+1)=0
  ⇒\(\left[ \begin{array}{l}2x=0\\\dfrac{1}{4}x^2+1=0\end{array} \right.\) 
  ⇒\(\left[ \begin{array}{l}x=0\\\dfrac{1}{4}x^2=-1\end{array} \right.\) 
  ⇒\(\left[ \begin{array}{l}x=0\\x^2=(-1):\dfrac{1}{4}\end{array} \right.\) 
  ⇒\(\left[ \begin{array}{l}x=0\\x^2=-4(vô lí,x^2≥0∀x)\end{array} \right.\) 
  Vậy x=0 là nghiệm của đa thức A(x)

 2. Giải đáp:
  $\\$
  1/2x^3 + 2x
  Cho đa thức bằng 0
  -> 1/2x^3 + 2x=0
  -> x (1/2x^2 +2)=0
  Trường hợp 1 :
  ->x=0
  Trường hợp 2 :
  -> 1/2x^2+2=0
  -> 1/2x^2=0-2
  -> 1/2x^2=-2
  ->x^2=-2÷1/2
  -> x^2 = -4 (Vô lí vì x^2 ≥ 0∀x)
  -> vô nghiệm
  Vậy đa thức 1/2x^3 + 2x có nghiệm là x=0
   

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )