Toán Lớp 7: Cho hàm số y=f(x)=2x a) Xét xem A(-1;2) có thuộc đồ thị hàm số y=2x không? b) Tính f(0) ; f(-2) c) Tìm x để f(x)=0

Toán Lớp 7: Cho hàm số y=f(x)=2x
a) Xét xem A(-1;2) có thuộc đồ thị hàm số y=2x không?
b) Tính f(0) ; f(-2)
c) Tìm x để f(x)=0

TRẢ LỜI

 1. – Cho hàm số y=f(x) = 2x
  a. A(-1;2) => x = -1, y = 2 ta thay vào hàm số.
  -> 2=2.(-1)
  <=> 2 = -2
  mà 2 ne -2
  Vậy A(-1;2) không thuộc đồ thị hàm số.
  b. 
  f(0) => x = 0
  => f(0) = 2.0
  => f(0) = 0
  f(-2) => x = -2
  => f(-2) = 2.(-2)
  => f(-2) = -4
  c. Để f(x) = 0 thì 2x = 0 => x = 0
  Vậy x = 0 thì f(x) = 0

  Trả lời
 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  a)Có
  A(-1;2)
   =>x=-1;y=2
  Thay x=-1;y=2 vào y=2x ta có:
  2=2.(-1)
  =>2=-2(là khẳng định sai)
  Vậy A(-1;2) không thuộc đồ thị hàm số y=2x
  b)Ta có:
  f(x)=2x
  Tại f(0)=2.0=0
  Vậy f(0)=0
  Tại f(-2)=2.(-2)=-4
  Vậy f(-2)=4
  c)Ta có:
  f(x)=2x
  f(x)=0
  =>2x=0
  x=0:2
  x=0
  Vậy để f(x)=0 thì x=0

  Trả lời

Viết một bình luận