Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 6: Một nhóm gồm 30 bạn nam và 42 bạn nữ tham gia một số trò chơi. Có thể chia các bạn thành nhiều nhất bao nhiêu đội chơi sao cho số bạn n

Toán Lớp 6: Một nhóm gồm 30 bạn nam và 42 bạn nữ tham gia một số trò chơi.
Có thể chia các bạn thành nhiều nhất bao nhiêu đội chơi sao cho số bạn nam
cũng như số bạn nữ được chia đều vào các đội? Khi đó mỗi đội có bao nhiêu
nam, bao nhiêu nữ?

Comments ( 2 )

 1. ƯCLN(24;30)=6
  => Có thể chia nhiều nhất 6 đội, mỗi đội có:
  24:6=7(nữ) 
  30:6=5(nam)

 2. Bài giải:
  Gọi số đội chia được là x(x∈N**)
  Vì x là số đội chia được lớn nhất và số bạn nam và nữ đều chia đều vào số đội nên x∈ ƯCLN(30;42)
  30=2.3.5
  42=2.3.7
  ƯCLN(30;42) = 2.3=6
  Vậy có thể chia được nhiều nhất 6 đội.
  Mỗi đội có số bạn nữ là:
  42:6=7 (bạn)
  Mỗi đội có số bạn nam là:
  30:6=5 (bạn)
  Đáp số: Nữ : 7 bạn.
                 Năm: 5 bạn
   

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Phương