Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 7: Cho hàm số y = a.x (a khác 0) có đồ thị là đường thẳng d. a) Xác định hệ số a biết d đi qua A(- 1; -2) b) Điểm nào trong các điểm sau t

Toán Lớp 7: Cho hàm số y = a.x (a khác 0) có đồ thị là đường thẳng d.
a) Xác định hệ số a biết d đi qua A(- 1; -2)
b) Điểm nào trong các điểm sau thuộc d ?
M(2; – 3) A(1; – 2) I(- 2; 4)

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp:
  Lời giải và giải thích chi tiết:

   đi qua  thay vào hàm số ta được:  b) Điểm I(-2;4) thuộc  vì :
  Thay điểm  vào hàm số ta được:

   

 2. Lời giải và giải thích chi tiết:
  y = ax ( a \ne 0 )

  (d) đi qua A( -1 ; -2 ) thay vào hàm số ta được
  -2 = -1.a
  => a = \frac{-2}{-1}
  => a = \frac{2}{1}

  b) ĐIểm I ( -2 ; 4 ) thuộc (d) vì  :
  Thay điểm I ( -2 ; 4 ) vào hàm số ta được
  4 = a. ( -2 )
  => a = \frac{4}{-2} = -2

   

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )