Toán Lớp 7: Cho hàm số f(x)=ax^2+bx+c. Biết rằng f(0)=1, f(1)=2, f(2)=3, tính f(4)

Toán Lớp 7: Cho hàm số f(x)=ax^2+bx+c. Biết rằng f(0)=1, f(1)=2, f(2)=3, tính f(4)

0 bình luận về “Toán Lớp 7: Cho hàm số f(x)=ax^2+bx+c. Biết rằng f(0)=1, f(1)=2, f(2)=3, tính f(4)”

 1. f(x)=ax²+bx+c
  =>f(0)=a.0²+b.0+c
  =>f(0)=a.0+0+c
  =>f(0)=0+0+c
  =>f(0)=c
  Mà f(0)=1=>c=1
  =>f(1)=a.1²+b.1+c
  =>f(1)=a.1+b.1+c
  =>f(1)=a+b+c
  Mà f(1)=2=>a+b+c=2
  Thay c=1 vào biểu thức :
  a+b+1=2
  =>a+b=1
  =>f(2)=a.2²+b.2+c
  =>f(2)=4a+2b+c
  =>f(2)=2a+2(a+b)+c
  Mà f(2)=3
  =>2a+2(a+b)+c=3
  Thay a+b=1;c=1 vào biểu thức
  =>2a+2.1+1=3
  =>2a+2+1=3
  =>2a=3-2-1
  =>2a=0=>a=0:2=0
  a+b=1=>0+b=1=>b=1-0=1
  => $\begin{cases}a=0\\b=1\\c=1\end{cases}$
  =>f(4)=0.4²+1.4+1
  =>f(4)=0.16+4+1
  =>f(4)=0+5
  =>f(4)=5
  Vậy với f(x)=ax²+bx+c=>f(4)=5

  Trả lời
 2. $\\$
  f(0)=1
  => a.0^2 + b.0+c=1
  => c=1
  f(1)=2
  =>a.1^2+b.1+c=2
  =>a+b+1=2
  =>a+b=1(1)
  f(2)=3
  =>a.2^2+2b+c=3
  =>4a+2b+1=3
  =>2(2a+b) = 2
  =>2a+b=1 (2)
  (2)-(1)
  =>2a+b-a-b=0
  => a=0
  Do đó : b=1
  f(x)=0.x^2 + 1.x + 1
  = x+1
  f(4)=4+1=5
  Vậy f(4)=5

  Trả lời

Viết một bình luận