Toán Lớp 7: Cho Hàm số f(x)= -5x mũ 2 +1. Tính f(-6/5)

Toán Lớp 7: Cho Hàm số f(x)= -5x mũ 2 +1. Tính f(-6/5)

TRẢ LỜI

 1. Ta có : f( {-6}/5 ) = -5 . ({-6}/5)^2 + 1
                            = -5 . 36/25 + 1
                            = -180/25 + 1
                            = -180/25 + 25/25
                            = -155/25
   

  Trả lời

Viết một bình luận